Що е то статут на имота?

Няколко пъти ми задават въпроса за статута на имота- какво е това?

Понятието е въведено с класифицирането на имотите на картата или по-точно с въвеждането на Кадастър на територията на България. Съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 28 АПРИЛ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ и Приложение 2, Таблица 3

Класификатор за предназначение на сградите и на самостоятелните обекти в тях

1. Сгради за постоянно и временно обитаване:

Жилищна сграда – еднофамилна; Жилищна сграда – многофамилна; Жилищна сграда със смесено  предназначение; Вилна сграда – еднофамилна; Вилна сграда – многофамилна; Общежитие; Хотел; Апартаментен хотел; Постройка на допълващото застрояване; Друг вид сграда за обитаване.

2. Обществени сгради :

Сграда за търговия; Сграда за обществено хранене; Сграда за битови услуги; Сграда за детско заведение; Сграда за образование; Здравно заведение; Заведение за социални грижи; Сграда за научна и проектантска дейност; Сграда за култура и изкуство; Спортна сграда база; Административна, делова сграда; Курортна, туристическа сграда;  Сграда на транспорта;  Сграда на съобщенията; Култова, религиозна сграда; Сграда – паметник на културата; Друг вид обществена сграда

3. Производствени, складови и инфраструктурни сгради

Промишлена сграда; Сграда за енергопроизводство; Селскостопанска сграда; Горскостопанска сграда; Сграда за водоснабдяване и/или канализация; Сграда със специално предназначение; Складова база, склад; Хангар, депо, гараж; Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; Сграда със смесено предназначение.

4. Самостоятелни обекти в сгради

Жилище, апартамент; Ателие за творческа дейност;  Гараж в сграда; Инфраструктурен обект в сграда; За търговска дейност; За обслужваща дейност за битови услуги;  За обществено хранене; За детско заведение;  За здравни и социални услуги; За културна и обществена дейност;  За учебна дейност; За научна и проектантска дейност; За култова и ритуална дейност;  За спортна и развлекателна дейност;  За делова и административна дейност;  За офис;  За склад;  Обекти със специално предназначение; Друг вид самостоятелен обект в сграда.

Всеки един от обектите в сградата има статут– за какво ползване е предназначен имота и как би следвало да се ползва, за да не се нарушава конструкцията на сградата. Понятието статут съществува и що се касае до земеделски земи (за тях ще ви пишем допълнително).

За да бъде променен статута на едно помещение, особено що се отнася до търговските обекти е много важно статута да отговаря на извършваната дейност. В противен случай рискувате да ви бъде наложена доста солена глоба.

Относно АТЕЛИЕТО – бъдете внимателни! – ателието е самостоятелен обект, за който обаче няма изискване да има склад и паркомясто. При смяна на статута от Ателие на Жилище (Апартамент) НЕ е нужно съгласието на етажната собственост. Основната разлика е в това, че когато купувате ателие нямате право да го ползвате като жилище (не можете да имате постоянен адрес), а само като място за творческа дейност.

За повече информация и конкретен казус се обърнете към нашите консултанти (ТУК), Фирма за строителен надзор, проектант и собственика на имота. Собственикът най-добре трябва да знае какъв е статута на имота му. Ако имате съмнение можете да направите справка в Кадастъра и чрез нашите консултанти. Смяната на статут на имот е скъп и бавен процес. Нашият съвет е да се доверите на специалистите и да си спестите емоциите по промяната на статута от вас самите. Успех!

Leave a Reply