Закон за устройство на територията

Линк към целия текст на нормативния акт:

ЗУТ 

В ЗУТ се съдържат отговорите на много от въпросите, които ви вълнуват. Ако текстът е сложен и неясен за вас, можете да се обърнете за помощ към нас. Ето ви и един пример как да четете закона.

Чл. 45. (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Стопанските постройки на допълващо застрояване не могат да се разполагат на калканна стена на жилищна сграда в съседен урегулиран поземлен имот.

В този текст неясноти възникват от това какво всъщаност означава допълващо застрояване, калканна стена, съседен Урегулиран поземлен имот (УПИ), стопанска постройка.

Ако някое от тези понятия не ви е ясно, можете да потърсите информация в гугъл или в закона, който четете. Информация може да се съдържа в преходните и заключителните разпоредби към закона- пример от ЗУТ :

§ 5. По смисъла на този закон:
1. (доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Думите „Национален експертен съвет„, „областен експертен съвет“ и „общински (районен) експертен съвет“ да се разбират съответно като: „Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика“, „областен експертен съвет по устройство на територията“ и „общински (районен) експертен съвет по устройство на територията“, думата „Дирекцията“ да се разбира съответно като „Дирекция за национален строителен контрол“ и „Дирекцията за национален строителен контрол“ и думите „оценка за съответствието“ и „оценка за съответствието на проектите“ да се разбират като „оценка за съответствието на проектите с основните изисквания към строежите“.
2. „Поземлен имот“ е част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.
3. „Неурегулирана територия“ е територия, в която поземлените имоти не са урегулирани с подробен устройствен план.
4. (изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) „Територии с особена териториалноустройствена защита са защитените територии за природозащита по Закона за защитените територии, за културно-историческа защита по Закона за културното наследство, други територии със специфична характеристика, чийто режим на устройство и контрол се уреждат в отделни закони (високопланинските и крайграничните територии, морското крайбрежие, територията на столицата и други), свлачищните територии, санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води – публична държавна собственост съгласно Закона за водите.
5. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) „Територии с режим на превантивна устройствена защита“ са определени с концепции и схеми за пространствено развитие и с устройствени планове територии, които притежават висока природно-ландшафтна, екологическа и културна стойност, но не са обявени за защитени със специален закон.
6. „Територия на населено място“ е селищната територия, обхваната от границите му (строителните му граници), определени с устройствен план, без да се включва землището.
7. „Малки населени места“ по чл. 58 са селата, както и градовете с население до 30 000 жители.
8. „Територия“ или „устройствена зона“ по чл. 11 представлява съвкупност от съседни поземлени имоти със сходни характеристики и преобладаващо предназначение.
9. „Допустимото натоварване на териториите, предназначени за застрояване“ се определя от интензивността на застрояване и допустимите дейности съобразно конкретното предназначение на поземлените имоти.
10. „Квартал“ е урегулирана територия, ограничена от улици или от улици и граници на урбанизирана територия, която обхваща един или повече поземлени имоти.
11. „Урегулиран поземлен имот“ или „урегулиран имот“ е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.
12. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2017 г.) „Индивидуализиране на новообразуван урегулиран поземлен имот“ по чл. 16, ал. 6 е описване на границите и определяне на идентификатор на имота.
13. „Преобладаващ равнинен терен“ по чл. 19, ал. 1, т. 4 е терен с наклон до 10 на сто, а „преобладаващ стръмен терен“ по чл. 19, ал. 1, т. 5 е терен с наклон над 10 на сто.
14. „Тесен урегулиран поземлен имот“ е имот с лице, за чийто размер е приложено отклонението по чл. 19, ал. 3.
15. (изм. – ДВ, бр. 41 от 2001 г.) „Застроена площ“ е площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж, включително площта на проветрителните шахти и проходите в тези очертания. В застроената площ на приземно ниво не се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина до 1,2 м от средното ниво на прилежащия терен.
16. „Свободна дворна площ е разликата между площта на урегулирания поземлен имот и застроената площ. За такава площ се считат и откритите използваеми тераси върху подземния етаж, както и озеленените площи.
17. „Плътност на застрояването“ е отношението на сбора от застроените площи на основното и допълващото застрояване спрямо площта на урегулирания поземлен имот, изразено в процент. Плътност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.
18. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) „Разгъната застроена площ“ е сборът от застроените площи на всички надземни етажи на основното и допълващото застрояване. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.
19. „Интензивност на застрояване“ на урегулирания поземлен имот е отношението на разгънатата застроена площ към площта на урегулирания имот, изразено в абсолютно число. Интензивност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.
20. „Начин на застрояване“ е разположението на сградите и постройките на основното и на допълващото застрояване в урегулираните поземлени имоти.
21. „Свободно“ е застрояването, при което сградите в урегулираните поземлени имоти се разполагат на разстояние от имотните граници (регулационните линии) към съседните урегулирани поземлени имоти, както и на северна странична регулационна линия при тесни урегулирани поземлени имоти по улици с посока север-юг и полупосоките до 45 градуса.
22. „Свързано“ е застрояването, при което сградите в два или повече съседни урегулирани поземлени имоти се разполагат допрени една до друга на имотните граници (регулационните линии). Свързаното застрояване в съседни урегулирани поземлени имоти представлява допиране на сградите на основното застрояване или на постройките на допълващото застрояване.
23. „Комплексно“ е застрояването в големи урегулирани поземлени имоти на групи от сгради, които се разполагат свободно стоящи или допрени една до друга.
24. „Преструктуриране на жилищни комплекси, на промишлени, курортни, туристически и други селищни образувания“ представлява промяна на тяхната структура и застрояване, в това число и чрез образуване на урегулирани поземлени имоти за съществуващи и за нови сгради, за обществено озеленяване, както и за друго предназначение, въз основа на подробен устройствен план.
25. „Външна линия на застрояване“ е линията на застрояване към улицата. Тя може да съвпада с уличната регулационна линия или да е на разстояние от нея навътре в урегулирания поземлен имот.
26. „Вътрешна линия на застрояване“ е линията на застрояване към съседни урегулирани поземлени имоти или към съседни сгради. Вътрешните линии на застрояване са странични и към дъното на урегулирания поземлен имот.
27. Дълбочина на основното застрояване на сгради е разстоянието от външната линия на застрояване до срещуположната вътрешна линия на застрояване.
28. „Разположение на жилищна сграда откъм по-благоприятната посока за ослънчаване е разположението на сградата при определяне на разстоянията до съседни сгради, което съответства на следната степенуваност на географските посоки: юг; югоизток и югозапад; изток; запад; североизток и северозапад; север. При разположение, междинно на тези посоки, се приема по-близката географска посока.
29. „Жилищна сграда е сграда, предназначена за постоянно обитаване, и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ.
30. „Жилище“ е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди.
31. (доп. – ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 2007 г.) „Техническа инфраструктура“ е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност.
32. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г.) „Общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“ са мрежите и съоръженията до общите контролно-измервателни уреди в недвижимите имоти, включително разпределителни устройства.
33. „Сервитутна ивица е част от поземлен имот около мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, за която с нормативен акт са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземления имот.
34. „Служебен тротоар“ е тротоар, предназначен за преминаване на служебни лица във връзка с осъществяване на дейности по поддържане и ремонт на улиците, съоръженията към тях и техническата инфраструктура.
35. (изм. – ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) „Третиране на отпадъците“ са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.
36. „Строителни книжа“ са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или за узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво.
37. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2005 г.) „Строителна площадка“ е теренът, необходим за извършване на строежа и определен с инвестиционния проект или с границите на поземления имот, в който се извършва строителството.
38. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) „Строежи“ са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на чл. 74, ал. 1 от Закона за културното наследство и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението.
39. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Обект“ е самостоятелен строеж или реална част от строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор по Закона за кадастъра и имотния регистър.
40. (доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Строителни и монтажни“ са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват.
41. (нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г.) „Промяна на предназначението“ на обект или на част от него е промяната от един начин на ползване в друг съгласно съответстващите им кодове, представляващи основни кадастрални данни и определени съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър и нормативните актове за неговото прилагане.
42. (нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Основен ремонт на строеж е частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация.
43. (нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Текущ ремонт“ на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
44. (нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Реконструкция“ на строеж е възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите.
45. (предишна т. 41 – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Етап“ е част от строежа със самостоятелно функционално предназначение, за която може да бъде издадено отделно разрешение за строеж и разрешение за ползване.
46. (предишна т. 42 – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Груб строеж“ е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи.
47. (предишна т. 44 – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Етаж“ е част от сграда или постройка между две последователни подови конструкции.
48. (предишна т. 45 – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Подземен етаж“ е етажът, таванът на който е разположен под котата на средното ниво на прилежащия тротоар (на прилежащия терен към улицата) или до 0,3 м над тази кота.
49. (предишна т. 46 – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Полуподземен етаж е етажът, подът на който е разположен под котата на средното ниво на прилежащия тротоар (на прилежащия терен към улицата), а таванът – на повече от 0,3 м над тази кота и до 1,5 м над нея.
50. (предишна т. 47 – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) „Надземен етаж“ е етажът, таванът, на който е разположен на повече от 1,50 м над котата на средното ниво на прилежащия терен (на прилежащия тротоар към улицата).
51. (предишна т. 48 – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Тавански етаж е етажът, разположен в подпокривното пространство и ограничен частично или цялостно от покривните плоскости.
52. (предишна т. 49 – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) „Кота на средното ниво на прилежащия терен е средноаритметичната стойност на най-ниската и най-високата проектна кота на прилежащия терен за съответната ограждаща стена, оформен (моделиран) съобразно част „Геодезическа“ (вертикална планировка) на инвестиционния проект.
53. (предишна т. 50 – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Ниво цокъл е нивото на пода на първия надземен етаж.
54. (предишна т. 51 – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Ниво било“ е най-високата хоризонтална част на покрива на сградата.
55. (предишна т. 52 – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Фасада“ е външна ограждаща стена на сграда, която стъпва на терена.
56. (предишна т. 53 – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Калканна стена“ е външната стена на сграда или постройка без корниз или стреха и без отвори за врати и прозорци, разположена на вътрешната граница на поземлен имот.
57. (предишна т. 54 – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Балкон“ е открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата.
58. (предишна т. 55 – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Лоджия“ е използваема площ, открита от външната си страна и включена в общия обем на сградата.
59. (предишна т. 56 – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Тераса“ е открита използваема площ, разположена върху помещения, върху колони или върху терена.
60. (предишна т. 57 – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Репер“ по смисъла на чл. 157, ал. 4 е геодезически знак, който служи като изходна точка при измервания, нивелиране и при нанасяне на точки и линии от план на местността.
61. (предишна т. 58 – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) „Абразия“ е отмиване на бреговете на водни площи и реки.
62. (нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) „Обект с национално значение“ е обект, определен като такъв със закон или с акт на Министерския съвет.
63. (нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) „Специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната са имотите, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или със сигурността и отбраната на страната.
64. (нова – ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) „Технически паспорт на строеж“ е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на основните изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация.
65. (нова – ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) „Икономически обоснован експлоатационен срок“ е периодът, през който строежът трябва да бъде поддържан на необходимото ниво за изпълнение на основните изисквания по чл. 169, ал. 1, с отчитане на всички разходи за проектиране, строителство и експлоатация, на рисковете и последствията от аварии по време на експлоатацията и на покриващите тези рискове застраховки, на разходите за инспектиране, за текуща поддръжка, обслужване и ремонт, както и отчитане на местоположението и въздействието на околната среда върху строежа.
66. (нова – ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) „Основно обновяване на строеж е комплекс от строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на основните изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3, които се извършват по време на експлоатацията и засягат конструктивните елементи на строежа, включително ограждащите конструкции и елементи на сгради, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура – отоплителни, вентилационни, климатични, електрически, водоснабдителни, канализационни и други инсталации.
67. (нова – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) „Социално жилище е жилище, предназначено за лица с установени жилищни нужди, чието изграждане е финансирано или е осъществено с помощта на държавата или общината.
68. (нова – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) „Открити обекти“ са:
а) за спортни дейности – терени (площадки) и оборудване, използвани за масови физически упражнения и спорт на открито: футболни, волейболни, баскетболни, хандбални, бейзболни, ръгби, миниголф и други игрища за колективни спортове, лекоатлетически писти, кортове за тенис и бадминтон, площадки и алеи за колоездене и конна езда, картинг-писти, гимнастически площадки, открити плувни басейни, открити пързалки за зимни кънки, площадки за скейтборд и ролери и други подобни, включващи и необходимите спомагателни постройки и съоръжения, свързани с тяхното функциониране – санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни, преместваеми сезонни покрития и други;
б) за културни дейности – терени (площадки) и оборудване за концертни естради, летни амфитеатри, изложбени площи, циркови представления и други подобни, включващи и необходимите спомагателни постройки и съоръжения, свързани с тяхното функциониране – санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни, преместваеми сезонни покрития и други.
69. (нова – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) „Мемориални места и обекти“ са местата и обектите, свързани с исторически събития и/или личности, произведения на монументалните изкуства и/или на парковото и градинското изкуство.
70. (нова – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) „Площадка за игра“ е обществено достъпна открита или закрита площ, предназначена за индивидуални или групови игри, с подходящо за целта устройство, настилка и съоръжения за игра в зависимост от определената възрастова група на ползвателите.
71. (нова – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) „Увеселителни обекти“ са обществено достъпни открити или покрити площи за увеселителни дейности с подходящо за целта устройство и разположени увеселителни съоръжения, преобладаващата част от които се задвижват от външен източник на енергия – електричество, горива, соларни панели и други.
72. (нова – ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г.) „Минни изработки“ е система от изкопи в земната повърхност в границите на концесионна площ при добив по открит способ от находище на подземни богатства – енергийни ресурси.
73. (нова – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) „Общински обекти от първостепенно значение“ са: общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти – публична общинска собственост, определени в програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост за обекти от първостепенно значение.
74. „Обект с регионално значение“ е обект, определен като такъв с решение на съответния областен съвет за развитие по Закона за регионалното развитие.
75. (нова – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) „Социална инфраструктура“ са сгради и съоръжения – публична собственост, формиращи система за обслужване на населението в администрацията на държавната и местната власт, образованието, здравеопазването, културата, социалните дейности и спорта.
76. (нова – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси“ е комплекс от дейности за регистриране и мониторинг на застрашени и засегнати територии от свлачища, морска абразия, речна ерозия и неблагоприятни техногенни процеси и извършване на геозащитни мерки и дейности.
77. (нова – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) „Свлачищни райони“ са естествени или изкуствени склонове и откоси, които се движат или могат да се въведат в неустойчиво състояние под влияние на комплекс от природни и техногенни фактори и са регистрирани в публичния регистър на свлачищните райони по чл. 95, ал. 2.
78. (нова – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) „Геозащитни мерки и дейности“ са мерки и дейности, свързани с изработване на укрепителни и брегоукрепителни схеми, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, инженерно-геоложки районирания, инвестиционни проекти и извършване на брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни строежи за укрепване и отводняване на територии, засегнати от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси.
79. (нова – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) „Държавни дружества за геозащита“ са Геозащита ЕООД – Варна, Геозащита ЕООД – Плевен, и Геозащита ЕООД – Перник.
80. (нова – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) „Преместваем обект“ е обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.
81. (нова – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) „Рекламен елемент“ е преместваем обект със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, който се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект, при необходимост и с фундамент, и служи за извършване на реклама.
82. (нова – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) „Защитени територии за опазване на културното наследство“ са единичните и груповите недвижими културни ценности с техните граници и охранителни зони, съобразно режимите за опазване, определени с акта за тяхното деклариране или за предоставяне на статут.

Надяваме се, че сме успели да внесем малко яснота и сме ви били от помощ!

Коментари

Вашият коментар