Искам да строя къща- какво трябва да знам?

Все повече хора избират да живеят около големите градове в собствена къща.Преди да се впуснете в покупката на имот, в който ще строите къща или ще купите готова къща, запознайте се с основните термини.

Пъровото нещо, което всеки, който иска да купи имот за къща научава е какво е ПИ и УПИ и каква е разликата между тях.

§ 5. ЗУТ По смисъла на този закон:

2. „Поземлен имот“ е част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.

11. Урегулиран поземлен имот или „урегулиран имот“ е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.
Тези имоти обичайно се наричат парцели.
Мога ли да строя върху ПИ? Най-често задавания въпрос от наши клиенти. Отговорът е: Да, можете, но не във всички ПИ. Трябва да извървите редица стъпки преди да е възможно това.
ЗУТ предвижда възможност да се строи и в ПИ, като изключение, чрез изработване на план-извадка преди да е приключила процедурата по урегулиране на цялата територията. Подава се искане от собственика на имота или носителя на правото на строеж. Разрешение се издава от кмета на общината (областен управител или министър на регионалното развитие и благоустройството в зависимост от обхвата на плана). Имотите трябва да отговарят на редица изисквания: да имат лице (излаз) на улица, път или алея в парк, минимални изисквания за лице и повърхност и др. Урегулираните веднъж поземлени имоти не подлежат на последващо урегулиране, освен в предвидените в ЗУТ случаи. В случай, че имотът не отговаря на минималните изисквания, могат да се придобият отделни части от други имоти.
С ПУП (подробен устройствен план) се оказва за какво предназначение се отреждат имотите: ПИ за застрояване и позамлени имоти без застрояване; посочват се имоти за предимно жилищно застрояване с допустима плътност и интензивност, височина на застрояване и начин на застрояване; за обществено застрояване и т.н.
Подробен устройствен план (ПУП) – указва устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания.

Съкращения в градоустройствените планове:

Ж – група жилищни устройствени зони;
O – група устройствени зони за общественообслужващи дейности;
Смф – група смесени многофункционални устройствени зони;
П – група производствени устройствени зони;
З – група устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване;
Са – група устройствени зони за спорт и атракции;
С – група земеделски устройствени зони;
Г – група горски устройствени зони;
Р – група територии за природна защита;
Т – обособени терени за специфични нужди;

Ц-1 – устройствена зона на новия делови център;
Ц-2 – устройствена зона на стария софийски център;
Ц-3 –  устройствена зона със смесено застрояване;
Смф1 – смесена многофункционална устройствена зона с високи параметри на застрояване;
Смф2 – смесена многофункционална устройствена зона;
Ж-д, О-д, Смф-д, П-д, З-д, Са-д – резервни терени за далекоперспективно развитие;

Виза за проектиране(скица за недвижим имот с указан начин на застрояване) – копие(извадка) от действащия ПУП на населеното място или квартала с обхват на поземления имот и съседните му поземлени имоти. Визата за проектиране е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества на електроразпределение, водоснабдяване, канализация и др.

Разрешение за строеж – издава се въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект. Може да бъде издадено на база идеен проект, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на ПУП.

 

Застроена площ (ЗП) –  площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж, включително площта на проветрителните шахти и проходите в тези очертания. В застроената площ на приземно ниво НЕ се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина до 1,2 м от средното ниво на прилежащия терен.

Плътност на застрояването – отношението на сбора от застроените площи на основното и допълващото застрояване спрямо площта на УПИ, изразено в проценти. Плътност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.

Разгъната застроена площ (РЗП) – сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и над терена. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.

Интензивност на застрояване на УПИ (КоефициентИНТ)- отношението на разгънатата застроена площ към площта на урегулирания имот, изразено в абсолютно число. Интензивност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.

Преди да се запознаете с всички налични документи за имота, започнете от титула за собственост- Нотариален акт или др. акт за собственост, както и налична скица на имота (извадка от кадастралната карта).

В случай, че това ви се струва твърде сложно и имате въпроси, обърнете се към нашите юристи за помощ.

 

 


Публикувана

в

,

от

Етикети:

Коментари

Вашият коментар