Покупка на имот на „зелено”

Бъдете особено внимателни ако правите покупка на „зелено”Строителна фирма започва строеж на сграда и продава част или всички имоти в сградата преди да е завършила строителството на имота. Могат да се продават дори и поляни с глухарчета, а ако не сте особено внимателни можете да получите чаша бистра вода за парите, които давате. В този случай не получавате Нотариален акт за имота (такъв се получава след издаване на АКТ 14).

Ето малко информация какво означават тези съкращения:

Съгласно Наредбите на Закона за Устройство на Територията (ЗУТ) се издават различни документи, които удостоверяват степента на завършеност на сградата.

АКТ 14 или Акт Образец  14 е документът, който се издава при достигане на „груб строеж” или за приемане на конструкцията на сградата. Съставя се и се подписва от инвеститора(възложителя), строителния надзор и проектанта(архитекта). Заедно с него се издава и Удостоверение от Общинската администрация (чл.181, ал. 2 ЗУТ) и правото на строеж се реализира. От тук нататък могат да се извършват разпоредителни сделки – да се продават с нотариален акт отделни обекти в сградата или цялата сграда.

АКТ 15 или Акт Образец 15 е документът, с който се констатира, че сградата е завършена изцяло. Съставя се от инвеститора и се подписва от строителя, проектанта, строителния надзор и всички собственици на обекти в сградата. Целта на този документ е да констатира готовността на сградата за въвеждане в експлоатация. Към него се представят и документите удостоверяващи проведените изпитания на всички съоръжения и машини, прилежащи към сградата. С този акт се предава сградата от строителя на възложителя (инвеститора). С този документ се удостоверява, че сградата е изпълнена съобразно с одобрените проекти. Описват се всички некачествено изпълнени дейности и строителни работи. Те трябва да бъдат поправени до подаване на искането за издаване на Удостоверение за въвеждане в Експлоатация (АКТ 16).

АКТ 16 или Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Разрешение за ползване) е най-чаканият документ. Този документ се издава от Държавната приемателна комисия (ДНСК) и касае готовността на сградата и съоръженията й за ползване. Въз основа на Акт 16 се издава от Регионалната дирекция за национален строителен контрол Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация според категорията на сградата. Удостоверява се, че сградата е годна да се живее в нея. Заедно с него се издава от Общинската администрация и Удостоверение за постоянен адрес. Това е завършващият етап за всяка нова сграда.

Като собственик вие трябва да следите за всички тези документи и издаването/неиздаването им. Проверявайте редовно до какъв етап е стигнала сградата и дали се работи по нея. Сроковете, които обикновено строителите отбелязват в предварителните договори са ориентировъчни и често се нарушават. Не си мислете, че ако в предварителния ви договор пише 1 Юли 2014г. то точно на този ден ще бъдат разписани тези документи.

Следете във вашия имот изпълняват ли се строително монтажните работи съгласно вашите документи или има отклонения. Понякога ще ви бъде трудно да си осигурите достъп до строежа/сградата. Не се отказвайте от проверката. Тя е висша форма на доверие.

Следете за описаните вноски в предварителния договор. Не се съгласявайте да превеждате пари преди да ви бъде предоставено копие от документа, с който се удостоверява изпълнението на сградата (Акт 14, 15 и т.н.).

Запознайте се с други собственици на имоти в същата сграда. Така ще можете да получавате информация от повече от едно място и ще контролирате инвеститора/строителя по-лесно.

Относно предварителния договор прочетете нашата статия.

Коментари

Вашият коментар