Що е то Акт 14 , Акт 15 и Акт 16?

Много хора, които купуват имоти в строеж си задават тези въпроси или не са съвсем наясно какво представляват тези съкращения.

Ще започнем хронологично. Законът и наредбите към него създават нормативната уредба на различните документи, които се издават при осъществяването на една сграда. Важно е каква е категорията не обекта – обикновено жилищните сгради са 4 и 5 категория или 3та, ако сградата е по-голяма. За всяка категория съществуват различни изисквания.

Завършването на сградата на „груб строеж“ означава тя да е с изградени ограждащи стени и покрив.

АКТ 14 е акт за приемане на конструкцията или това е моментът , в който сградата е изградена съгласно изискванията на закона. От този момент нататък правото на строеж може да бъде реализирано или вече има годен обект за прехвърлителни сделки- отделните обекти могат да се продават.  Общинската администрация издава Удостоверение по чл. 181, ал. 2  ЗУТ, с което се констатира изграждането на сградата на груб строеж.

Следва фактическото довършване на строителството на сградата. Изграждат се инсталациите, довършват се мазилките в обекта, поставя се дограма, асансьор и т.н.

За да се удостовери фактическото завършване на сградата се издава следващия АКТ 15. По съществото си това е документ, подписан от длъжностните лица- строителен надзор, инвеститор, строител, както и от собствениците на обекти в сградата, в който се удостоверява завършения строеж, изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти.

Сградата (обектът) следва да отговаря на изискванията на закона – чл. 169 ал. 1 и 2 ЗУТ. Или да има определена носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; 2. пожарна безопасност на строежа; 3. опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество; 4. безопасно ползване на строежа; 5. (отм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.); 6. опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа, включително защита от шум, опазване на защитените територии и обекти и опазване на недвижимите паметници на културата; 7. икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта. (2) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Строежите трябва да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията за достъпна среда.

Към Акт 15 се прилагат и протоколите за изпитване на системите и съоръженията в самата сграда. Следва предаването на сградата от строителя на възложителя.

Следващата стъпка е съставянето на така наречения АКТ 16. Най-чаканият документ от бъдещите обитатели на сградата. Този документ удостоверява въвеждането на сградата в експлоатация или узаконяването й. Това е завършващият акт на всеки строеж, с който се удостоверява, че сградата е изпълнена съгласно одобрените проекти.

Когато бъде установено несъответствие на извършеното строителство с одобрените проекти се налага одобряване на промените с екзекутивна документация.

Съществува регистър на издадените разрешения за ползване , в който се отбелязват всички влезли в сила разрешения.


Публикувана

в

от

Етикети:

Коментари

Вашият коментар